Alexander Falkentoft, Vicki Zabell og Lana Rashid Flachs Madsen er tre af bevillingsmodtagerne fra
Steno Diabetes Center Sjællands forskningspulje 2022

6,2 mio. kr. til diabetesforskning i Region Sjælland

21. april 2022

Steno Diabetes Center Sjælland har uddelt forskningsbevillinger på i alt 6,2 mio. kr. til 10 projekter. Projekterne fokuserer blandt andet på sårbare grupper med diabetes, træning, både online og på plejecentre, og borgere med både hjertekarsygdom og diabetes.

Der var i alt 21 ansøgninger til puljen med et ansøgt beløb på godt 21 mio. kr. Halvdelen af forskningspuljen blev uddelt, og den resterende sum af forskningspuljen bliver genopslået i slutningen af april. Læs om de forskellige projekter, der har fået bevilget penge her:

Har socioøkonomisk position og forsinket behandling betydning for hjertekarsygdom hos personer med type 2-diabetes?

Forskningsprojektet skal identificere risikogrupper inden for hjertekarsygdom hos personer med type 2-diabetes for at forbedre sygdom og behandling. Projektet undersøger graden af social ulighed hos de personer, som udvikler alvorlige tilfælde af hjertekarsygdom, samt graden af social ulighed i, hvem der opstartes i ny gavnlig medicinsk behandling. Til slut undersøger projektet om personer, der kommer i forsinket behandling, har en øget risiko for at udvikle hjertekarsygdom.

Projektet bliver ledet af ph.d.-studerende, cand.med. Alexander Christian Falkentoft fra Sjællands Universitetshospital, Roskilde i samarbejde med bl.a. Endokrinologisk Afdeling, Slagelse Sygehus, Kardiologisk Afdeling, Herlev-Gentofte Hospital og Biostatistisk Afdeling, Institut for Folkesundhed. Projektet bliver støttet med 292.500 kr.

Sygelighed og dødelighed blandt kvinder med tidligere graviditetsbetinget diabetes

Kvinder med tidligere gestationel diabetes (GDM) risikerer diabetes og hjerte-kar-sygdomme senere i livet, men man ved derudover meget lidt om, hvilke andre sygdomme GDM kan medføre. Forskningsprojektet skal i et registerstudie kortlægge og beskrive langtidsfølgerne op til 40 år efter en graviditet med GDM.

Projektet bliver ledet af ph.d.-studerende og speciallæge i kvindesygdomme Lana Rashid Flachs Madsen fra Nykøbing Falster Sygehus i samarbejde med Center for Epidemiologisk Forskning, Rigshospitalet og Københavns Universitet. Projektet bliver støttet med 815.864 kr.

En SMS-baseret intervention for at forbedre egenomsorg hos mennesker med type 2-diabetes

Forskningsprojektet skal udvikle og teste en sms-baseret intervention til at forbedre egenomsorgsevnen hos mennesker med dårlig glykæmisk kontrol af deres type-2 diabetes. Hypotesen er, at SMS-beskeder designet til at give bestemte vaner i hverdagen, kan fremme evnen til at håndtere sin sygdom samt den glykæmiske kontrol.

Projektet bliver ledet af lektor Troels Mønsted fra Institut for Mennesker og Teknologi, Roskilde Universitet i samarbejde med Forskningsenheden for Almen Praksis, Syddansk Universitet. Projektet bliver støttet med 768.750 kr.

Afdækning af indsatser til sårbare borgere i risiko for type 2-diabetes og andre kroniske sygdomme

Forskningsprojektet skal samle, systematisere og syntetisere eksisterende viden om mødet mellem sårbare borgergrupper og samfundets forskellige tilbud. Målet er et handlingskvalificerende vidensgrundlag for, hvordan sårbare borgergrupper og velfærdsprofessionelle mødes, og kan mødes, med henblik på udvikling af indsatser, der er tilpasset borgernes nærmiljø og hverdagsliv.

Projektet er ledet af docent og forskningsleder Line Lindahl-Jacobsen fra Professionshøjskolen Absalon i samarbejde med bl.a. Guldborgsund Kommune og Steno Diabetes Center Sjælland. Projektet bliver støttet med 574.960 kr.

Håndtering af diabetes og fysisk aktivitet i hverdagslivet

Forskningsprojektet skal udvikle et uddannelsesprogram, der har fokus på at skabe og integrere nye vaner for personer med type 2-diabetes. Projektet består af fire delprojekter. De første tre skal kortlægge nuværende diabetesuddannelsestilbud, og den sidste del skal udvikle og afprøve et konkret uddannelsesprogram til borgere med type 2-diabetes i Region Sjælland.

Projektet ledes af lektor og ph.d.-studerende Mette Falk Brekke fra Professionshøjskolen Absalon i samarbejde med Steno Diabetes Center Sjælland og Forskningsenheden PROgrez, Næstved, Slagelse og Ringsted Sygehuse. Projektet bliver støttet med 487.949 kr.

Type 2-diabetes – en kønnet affære

Projektet skal udvikle et samarbejdsværktøj til mødet mellem sundhedsvæsenet og mænd i sårbare positioner, der samtidig lever med diabetes. Værktøjet skal sikre, at mændenes viden og erfaringer fra hverdagen bliver inddraget og brugt i mødet og dermed sikre, at iværksatte tiltag er målrettet og tilpasset den enkeltes behov og udfordringer.

Projektet ledes af ph.d., lektor Nicole Thualagant og ph.d., postdoc Louise Søgaard Hansen fra RUC og Professionshøjskolen Absalon i samarbejde med Center for Sundhedsfremmeforskning og Steno Diabetes Center Sjælland. Projektet bliver støttet med 1.194.200 kr.

Fysisk aktivitet og online træningsfællesskaber

Forskningsprojektet skal dels afdække, hvordan og hvor meget borgere med diabetes bevæger sig, og om der er individuelle karakteristika, der er afgørende for borgernes bevægelse. Dernæst skal projektet undersøge, om det er muligt at skabe og gennemføre et online individuelt tilpasset træningstilbud til borgere med type 2-diabetes.

Projektet ledes af ph.d.-studerende og fysioterapeut Sofie Rath Mortensen fra Afdeling for Fysioterapi og Ergoterapi, Næstved, Slagelse og Ringsted Sygehus i samarbejde med Forskningsenheden PROgrez, Forskningsenheden Exercise Epidemiology, Center for Aktiv Sundhed og Diabetesforeningen. Projektet bliver støttet med 560.392 kr.

Indsatser med fokus på ernæring og bevægelse for plejecenterbeboere som lever med overvægt og diabetes

Forskningsprojektet har to formål. Det ene er at afprøve et screeningsredskab, der kan identificere, hvilke ældre med overvægt og type 2-diabetes, der har overvægt sarkopeni (overvægt kombineret med tab af muskelmasse) og hvilke der har brug for en ekstra indsats i forhold til dette. Det andet formål er at udvikle indsatser målrettet kost og bevægelse på plejecentre – med brugernes egne ønsker og behov i centrum. Målet er, at den enkelte ældre opretholder en god funktionsevne og livskvalitet så længe som muligt.

Projektet bliver ledet af ph.d.-studerende og lektor Tenna Christoffersen fra Professionshøjskolen Absalon i samarbejde med Odsherred Kommunes plejecentre. Projektet bliver støttet med 590.548 kr.

Glukosemålere til personer med samtidig diabetes og svær psykisk sygdom

Fusionsklinikken yder samlet diabetes- og psykiatrisk behandling – heraf har 24 patienter en glukosesensor. Der mangler forskning om brugen af glukosemålere blandt personer med samtidig diabetes og svær psykisk sygdom. Projektet skal skabe viden omkring brugen af glukosemålere blandt denne gruppe.

Projektet ledes af ph.d.-studerende/postdoc og sygeplejerske Vicki Zabell fra Psykiatrien Vest, Slagelse i samarbejde med Psykiatrisk Forskningsenhed, Region Sjælland og Steno Diabetes Center Sjælland. Projektet bliver støttet med 820.000 kr.

Hverdagslivet hos sårbare familier, hvor et barn får type 1-diabetes

Opstartsbevillingen skal blandt andet anvendes til udarbejdelse af en ph.d. protokol og etablering af en referencegruppe. Det overordnede formål med forskningsprojektet er at generere viden om hverdagen for udsatte familier med et barn med nydiagnosticeret type 1-diabetes i Region Sjælland med henblik på at kunne bidrage til mere målrettede indsatser.

Projektet ledes af lektor, ergoterapeut og cand. It. Maria Bensen Joensen fra Professionshøjskolen Absalon i samarbejde med Steno Diabetes Center Sjælland og de øvrige sygehuse i Region Sjælland. Projektet bliver støttet med 100.000 kr.

Faktaboks

  • Forskningspuljen bliver vurderet af et bedømmelsesudvalg bestående af 6 repræsentanter fra SDCS’ forskningsråd, der er bredt sundhedsfagligt repræsenteret. I bedømmelsesudvalget har der også siddet to patientrepræsentanter med fra rådets patientfølgegruppe.
  • Den resterende sum af forskningspuljen 2022 (5,5 mio. kr.) bliver genopslået ultimo april med frist den 10. august 2022.
  • Information om ansøgninger til forskningspuljen kan findes her ultimo april.

Kontakt

Hvis du vil vide mere om forskningsprojekterne eller forskningspuljen, kan du kontakte senior forskningskonsulent Anne-Louise Bjerregaard, abjerr@regionsjaelland.dk.