Aktiviteter

Diabetesbussen

Diabetesbussen er en udekørende funktion fra Nykøbing Falster Sygehus, der tilbyder diabetesbehandling og screening for senkomplikationer til sårbare diabetespatienter i Lolland, Guldborgsund og Vordingborg Kommune.

Sårbare patienter

Sårbare diabetespatienter kan f.eks. være personer med både diabetes og psykisk sygdom, diabetes og et misbrug, personer med diabetes og et svagt netværk eller diabetespatienter med sproglige og kulturelle udfordringer. En del fra disse grupper bliver væk fra kontroller og screeninger på sygehuset og hos egen læge og har dermed højere risiko for komplikationer, tab af funktionsevne og dårlig livskvalitet.

Diabetesbussen kører sine første ture ud til diabetespatienter bosiddende på bosteder og vil derefter være målrettet ovenstående grupper af sårbare diabetespatienter.

Undersøgelser

I diabetesbussen er der mulighed for at få foretaget en øjenundersøgelse, en fodundersøgelse, få taget blod- og urinprøver og få målt kolesteroltal og blodsukker samt blodtryk.

Øjenscreening i diabetesbussen.

Initiativ

En del af initiativet består også af opfølgning på screeningsresultaterne fortaget i bussen. Opfølgningen på screeningsresultaterne kan enten ske på sygehuset eller i almen praksis.

Diabetesbussens personale.

Sygeplejersken sørger for at give besked om undersøgelserne til patienten, pårørende/støttepersoner og behandlingsansvarlige læge på hospital og i almen praksis. Derudover vil sygeplejersken sammen med patienten, så vidt det er muligt, planlægge det videre forløb.

Personalet, der bemander diabetesbussen, vil som udgangspunkt agere ansvarlig for, at der i det konkrete tilfælde udarbejdes en realistisk opfølgningsplan for patienten

Et tværfagligt projekt

Diabetesbussen er et tværsektorielt projekt, da projektet kræver et stærkt samarbejde mellem flere sektorer, såsom bosteder, kommune og almen praksis.

Tidsplan

Diabetesbussen kører fra 2020-2023, hvorefter projektet skal evalueres.

Kontaktperson

Betina Lademann
Projektleder
bfld@regionsjaelland.dk

Læs mere om