Aktiviteter

Mænd & Diabetes

Et samarbejde mellem Center for Sundhedsfremmeforskning RUC, og Steno Diabetes Center Sjælland

Formålet med dette samarbejde er at undersøge mænds viden om og oplevelser med diabetes for derigennem at kunne målrette sundhedsfremmeindsatser til mænd med diabetes.

Behov og baggrund

Forskning viser, at mænd er i særlig høj risiko for at udvikle kroniske sygdomme som type 2-diabetes. Sociodemografiske faktorer som alder, uddannelsesniveau, økonomiske forhold, hvorvidt mænd er enlige og om de er i beskæftigelse har også stor betydning for sundhedstilstanden. Mænd med kort uddannelse, lav indkomst, og som bor alene, er således særligt ’sårbare’ i forhold til udvikling af sygdom – herunder type 2-diabetes.

En nylig rapport fra VIVE (2020) understøtter: 1) sammenhæng mellem sårbarhed og udvikling af diabetes samt påpeger at sårbarhed har betydning for 2) håndtering af diabetes og 3) for mødet med sundhedsvæsenet. De underliggende mekanismer er ikke udforsket fyldestgørende, men særligt sundhedskompetence og socialt netværk synes at påvirke sammenhængen mellem sårbarhed og diabetes. Ligeledes peger forskningen på betydningen af køn, idet særligt mænd antages at have udfordringer med type 2-diabetes. Et samarbejde mellem Steno Diabetes Center Sjælland og Center for Sundhedsfremmeforskning, RUC, sætter nu fokus på mænd og diabetes.

Initiativ

Samarbejdet ønsker at udføre et ’scoping review’ som skal give overblik over den forskningslitteratur der omhandler mænds håndtering af – og erfaringer med – diabetes. Scoping reviewet søger at svare på følgende fire forskningsspørgsmål:

    • Hvilken viden, typer af erfaringer og perspektiver har og gør mænd sig i relation til diabetes?
    • Hvordan oplever mænd med diabetes mødet med sundhedsvæsenet og de sundhedsprofessionelle?
    • Hvordan oplever de sundhedsprofessionelle mødet med mænd med diabetes?
    • Hvilken betydning har det sociale netværk for mænd med diabetes ift. kontakten med sundhedsvæsenet, deltagelse i behandling og egenomsorg?

Derudover ønskes der, at foretage en kvalitativ undersøgelse blandt mænd med diabetes for at undersøge mulige barrierer i mødet med sundhedsvæsenet samt mulige udfordringer i et hverdagsliv med diabetes.

Målgruppe

Målgruppen er mænd som har fået diagnosticeret type 2-diabetes.

Brugerinvolvering

Brugerinvolvering sikres gennem den kvalitative undersøgelse.

Tidsplan

I perioden 2020-2021, vil de enkelte delprojekter i samarbejdet foregå.

Kontaktpersoner

Peter Bindslev Iversen
Programchef
peiv@regionsjaelland.dk

Anne-Louise Bjerregaard
Strategisk konsulent
abjerr@regionsjaelland.dk

Læs mere om