Aktiviteter

Rundt om barnet med type 1-diabetes

Dette initiativ fokuserer på det videre opstartsforløb efter den først måned og resten af det første år efter debut.

Initiativet inkluderer et øget fokus på undervisning i skole/institution (skole/institutionsbesøg), i familien og netværket (re-undervisning i form af temaaftner samt hjemmebesøg), optimering af det tværsektorielle samarbejde (temadage for kommuner, skoler m.fl. samt optimering af netværksmøder), samt øget fokus på de psykosociale aspekter i relation til type 1-diabetes (T1D).

Initiativet

Initiativet består af syv forskellige elementer, hvor nogle af dem kommer til at involvere alle fire afdelinger, mens andre afprøves og evalueres ét sted med mulighed for udrulning til øvrige afdelinger.

 1. Hjemmebesøg:
  Formålet er at øge viden om T1D, herunder støtte forældrene med videreformidling af viden til andre omsorgspersoner, skabe tryghed og øge mestringsevnen hos familierne og barnets omsorgspersoner.

 

 1. Temadag for kommuner:
  Formålet med temadagene er at skabe en øget viden og indsigt i, hvordan det påvirker børn og unge at leve med T1D. Endvidere er formålet at skabe et forum, hvor der kan udveksles viden og erfaringer på tværs af både faglighed og sektorer. Der planlægges to temadage om året for kommunalt ansat personale med behov for viden om ”barnet og den unge med diabetes”. Det kan fx være lærere, pædagoger, PPR, socialrådgiver og sundhedsplejersker.

 

 1. Institutionsbesøg:
  Formålet med institutionsbesøget er at give lærere og pædagoger – samt øvrige børn/elever afhængig af alder – viden om diabetes, så de bedst muligt kan hjælpe og støtte barnet/den unge i hverdagen. Institutionsbesøgene gennemføres i forbindelse med at barnet/den unge vender tilbage til børnehave eller skole.

 

 1. Netværksmøder:
  Formålet med netværksmøderne er fra start at få skabt et godt tværsektorielt og tværfagligt samarbejde omkring barnets/den unges T1D, hvor der kan deles viden, skabes fælles forståelse og lægges en plan for, hvordan barnet og familien bedst støttes i hverdagen.

 

 1. Screening for psykisk sårbarhed:
  Formålet er at udvikle et værktøj, som kan understøtte diabetesbehandlerne i at identificere de patienter, som har et særligt behov eller er mest sårbare. I forbindelse med det nationale lærings- og kvalitets arbejde skal livskvalitet for alle børn og unge med T1D fremover vurderes løbende ved hjælp af WHO-5 skemaet. Som supplement til WHO-5 ønskes der udarbejdet et skema, som diabetesbehandlerne udfylder sammen med familierne inden netværksmødet. Skemaet skal blandt andet afdække, hvor familierne selv oplever udfordringer og særlige behov for støtte. I dette initiativ skal skemaet endeligt udvikles og afprøves.

 

 1. Re-undervisning af børn, unge og deres familier:
  Formålet er at give børn, unge og deres familier mulighed for tværfaglig re-undervisning. Re-undervisningen vil give mulighed for at få opdateret viden, få rettet misforståelser, koble undervisningen til erfaringerne fra hverdagen og endeligt give mulighed for erfaringsudveksling og netværksdannelse mellem familierne. Re-undervisning tilbydes i form af temaaftner for børn/unge, forældre, søskende og andre omsorgspersoner to gange om året, på tværs af afdelingerne.

 

 1. Undervisning af personalet i psykosocial støtte:
  Formålet er at give diabetesbehandlere på alle fire afdelinger et kompetenceløft gennem et opkvalificerende kursus med henblik på bedre at kunne støtte de børn/unge og familier, der har et særligt behov

 

Målgruppe

Målgruppen er alle børn og unge med nydiagnosticeret type 1-diabetes i Region Sjælland.

Tidsplan

Projektet varer fra 2022-2024

Kontaktperson

Sidse-Marie Toubroe
Projektleder
sito@regionsjaelland.dk

Læs mere om