PRO-skemaet giver nogle mere fokuserede samtaler og det gavner behandlingen af personer med diabetes, fortæller Dorthe Berthelsen, udviklingsterapeut og faglig koordinator i Guldborgsund Genoptræning.

Fokus på mennesket fremfor sygdommen

27. august 2021

Mere fokuserede samtaler med mennesket i centrum snarere end sygdommen. Det er resultatet, når man beder borgere med diabetes udfylde et nyudviklet spørgeskema forud for deres diabetessamtaler. Spørgeskemaet er blandt andet blevet testet i Guldborgsund Kommune, og her er både borgere og medarbejdere begejstrede.

Anvendelsen af såkaldte PRO-data bliver stadig mere udbredt i sundhedsvæsnet. Forkortelsen står for Patient Rapporterede Oplysninger, og i 2018 startede sundhedsdatastyrelsen arbejdet med at udvikle et nationalt PRO-spørgeskema på diabetesområdet. Spørgeskemaet kan anvendes tværsektorielt – altså både på sygehuse, i almen praksis og i kommunernes sundhedsarbejde. En af de kommuner, som har været med til at udarbejde spørgeskemaet og efterfølgende også har haft det i pilottest er Guldborgsund Kommune.

– Vi arbejder allerede med PRO-data på hjerteområdet og til borgere, som lider af KOL. Derfor var det oplagt, at vi også skulle være med til at undersøge, hvordan vi kan bruge PRO på diabetesområdet, indleder Dorthe Berthelsen, udviklingsterapeut og faglig koordinator i Guldborgsund Genoptræning.

Bedre kvalitet i dialogen

Spørgeskemaet er udviklet med input fra både patienter og fra fagfolk i flere kommuner, på sygehuse og i almen praksis. Resultatet er blevet et digitalt spørgeskema, som borgerne udfylder hjemmefra, før de skal til diabeteskonsultation eller samtale. Spørgeskemaet skal understøtte samtalen med sundhedspersonalet og udpege de områder, som borgerne synes er vigtigst for dem. I hele processen er spørgeskemaet løbende blevet evalueret og rettet til efter input fra både borgere og fagpersoner. Og efter cirka et års pilottest er meldingen, at redskabet fungerer godt:

– I mine øjne er det et godt hjælpeværktøj. Det giver en bedre kvalitet i dialogen med borgerne – særligt i opstartssamtalerne. Borgerne tager selv ansvar og har inden vores møde gjort sig nogle aktive tanker om, hvad de gerne vil have hjælp til, forklarer fysioterapeut Pernille Danielsen fra Guldborgsund Genoptræning.

Fokus på hverdagens udfordringer

De løbende evalueringer af spørgeskemaet understøtter hendes oplevelse: I Guldborgsund Genoptræning vurderer sundhedspersonalet, at der i næsten halvdelen af samtalerne blev taget emner op, som de ellers ikke ville have berørt eller ville have berørt i mindre grad. Emnerne, som blev taget med i samtalerne på grund af patienternes input, er meget forskellige og strækker sig eksempelvis fra søvnproblemer over mental trivsel og til seksuelle udfordringer.

– Vi har også den meget klare oplevelse, at borgerne er glade og tilfredse med spørgeskemaet, hvilket evalueringen af pilottesten også viser. Borgerne siger i virkeligheden lidt de samme ting som medarbejderne: PRO-skemaet giver nogle mere fokuserede samtaler med større relevans. De møder selv bedre forberedt op til samtalen – og det gør en stor forskel. Det er med til at sikre, at man når omkring det, borgerne oplever som de største udfordringer i hverdagen, og så har de en anden, vigtig pointe: De oplever, at de som person er i centrum for samtalen, snarere end deres sygdom, siger Dorthe Berthelsen.

Et andet tegn på, at PRO-data giver et nyt perspektiv på diabetesindsatsen i kommunerne, er, at omkring hver femte diabetessamtale i testperioden i Guldborgsund Genoptræning resulterede i, at borgeren blev henvist til et tilbud, de ellers ikke ville være blevet tilbudt. Det kunne blandt andet være individuelle samtaler med en ergoterapeut eller sygeplejerske, men også relevante dele af Genoptræningens patientuddannelse som fx temamøder om kost, seksuelle problemer mv.

Ingen må ekskluderes

Hos Steno Diabetes Center Sjælland har vi fulgt projektet med stor interesse. Vi er begejstrede for, at anvendelsen af PRO-data på diabetesområdet giver en mere skræddersyet og holistisk tilgang til diabetesbehandlingen, og er meget optaget af, at det nye redskab på sigt kommer alle patienter til gode:

– I og med at det er et digitalt spørgeskema, er det naturligvis vigtigt at være opmærksom på, at vi ikke får ekskluderet en gruppe patienter, fordi de af den ene eller anden årsag ikke er i stand til at udfylde det. Det vil ofte være den samme patientgruppe, som faktisk har ekstra brug for hjælp – og derfor er det meget vigtigt at have fokus på at understøtte dem, siger programchef Janne Lorenzen fra Steno Diabetes Center Sjælland.

Den problemstilling var man også opmærksom på i Guldborgsund Genoptræning. Derfor satte man tid af til, at de patienter, som ikke havde fået udfyldt spørgeskemaet hjemmefra, kunne gøre det med støtte i venterummet. I gennemsnit tager det 16 minutter at udfylde skemaet, og i Guldborgsund har man ikke oplevet flere udeblivelser fra diabetessamtaler end ellers i testperioden.

– PRO-data har et stort potentiale for at forbedre behandlingen af diabetes på tværs af sektorerne, og hvis man sidder i en kommune her i Region Sjælland og har mod på at afprøve det, skal man ikke tøve med at kontakte os i Steno Diabetes Center Sjælland: Vi hjælper meget gerne til med sparring og opstart, afslutter Janne Lorenzen.

Læs mere om evalueringen af det nationale projekt her.

Læs en borgers oplevelse af at bruge PRO.

Fakta om PRO-data

  • PRO står for Patient Rapporterede Oplysninger
  • Det er et spørgeskema, som  kan bruges til at understøtte dialogen mellem borger og sundhedspersonale.
  • Spørgeskemaet indeholder spørgsmål om patienternes helbredstilstand og dækker både det fysiske og mentale helbred, symptomer, livskvalitet og funktionsniveau.
  • PRO er med til at udpege de områder, som er vigtigst for borgeren at tale om.
  • Skemaet er udviklet til brug på tværs af sektorerne.