Baggrund og formål

Steno Diabetes Center Sjælland (SDCS) er et decentralt center, som understøtter og udvikler behandlingen af diabetes ude på de enkelte sygehuse og i almen praksis i hele Region Sjælland.

Vi arbejder for, at personer med diabetes oplever, at der er mere sammenhæng i deres behandlingsforløb. SDCS understøtter denne opgave og vil sammen med de øvrige sektorer skabe samarbejder, der styrker koordination og kommunikation på tværs af sundhedsvæsenet.

I SDCS tror vi på, at mennesker med størst behov for hjælp skal have mest støtte. Vi vil derfor skabe målrettede tiltag til sårbare personer med diabetes, som i dag ikke støttes tilstrækkeligt af den eksisterende diabetesindsats. Vores mål er at minimere ulighed i sundhed. Læs fx vores rapport der samler viden om sårbarhed og diabetes.

Missionen for forskning i SDCS er at bidrage aktivt til visionen for SDCS, som er:

  • At øge livslængde og forbedre livskvalitet for alle personer med diabetes – uanset bopæl og socialøkonomisk status.
  • At mindske sårbare personers risiko for at udvikle diabetes og derved reducere ulighed i sundhed

Forskning støttet af SDCS skal tale ind i denne mission og kan adressere forebyggelse og behandling af diabetes, men der kan også være tale om forskning med fokus på organisation af de dele af sundheds- og socialvæsenet, der berører personer med diabetes. Se nogle af de tidligere støttede projekter her.

Det er essentielt for SDCS at fremme forskningssamarbejde på tværs af professioner, specialer og på tværs af sektorer. De tværgående samarbejder skal i særlig grad komme sårbare personer til gavn. Det er derfor vigtigt, at forskningsprojekter er tænkt ind i den eksisterende sundhedsfaglige og/eller socialfaglige praksis og dermed har et godt implementeringspotentiale af resultater på længere sigt.

Det er tillige vores mål, at forskning støttet af SDCS udnytter den ressource, der ligger i borgere og patienters levede erfaringer. Borgere og patienter kan indgå i flere dele af forskningsprocessen herunder: i vurdering af relevansen af det enkelte forskningsprojekt, projektets fokus samt fortolkning, formidling og implementering af resultater. Konkret kan dette opnås fx ved afholdelse af workshops, interviews eller inddragelse af borgere og patienter i styregrupper. Metode og niveau for borger og patient- inddragelse tilpasses det enkelte forskningsprojekt.

Der opslås 11 mio. kr. til fordeling blandt relevante ansøgere. Ansøgningsfristen er onsdag den 11. januar 2023 kl. 23.59.

Hvad kan der søges støtte til

SDCS støtter i princippet alle typer af forskningsprojekter. SDCS kan støtte lønudgifter, frikøb, delestillinger og drift af forskningsprojektet.

Overordnet kan der søges til to typer af projekter ved denne ansøgningsrunde

  • Forskningsprojekter med finansieringsbehov på min. 50.000 kr. For ph.d. projekter kan der søges delfinansiering svarende til max en tredjedel af lønudgifterne.
  • Opstart af nye projekter eller etablering af nye forskningsnetværk – her kan der støttes med op til 100.000 kr. til udarbejdelse af projektprotokoller, herunder opbygning af tværgående samarbejder og brugerinvolvering. Anvend særligt skema i det elektroniske ansøgningssystem til denne – læs mere her: Opstartsmidler.

Der kan ikke søges midler til vejledningsarbejde fra seniore forskere. Der kan heller ikke søges midler til deltagelse i kurser og konferencer.

Særligt fokusområde for dette opslag

Dette opslag henvender sig i særdeleshed til forskningsprojekter, der

  • har fokus på sårbarhed og social ulighed i sundhed hos borgere med diabetes eller i høj risiko for at udvikle diabetes
  • samarbejder på tværs af professioner, specialer eller sektorer der fremmer overgange
  • inddrager borgere og patienter i forskningsprojektets forskellige faser

Hvem kan søge

Forskningsprojektet skal være forankret i Region Sjællands sundhedsvæsen (sygehus, kommune, almen praksis mv.) og/eller forskningsmiljøer. Det praktiske forskningsarbejde for forskeren (eller forsker in spe) skal i projektperioden foregå inden for regionens grænser. I forbindelse med ph.d. projekter skal mindst én vejleder være affilieret i et forskningsmiljø eller sundhedsvæsnet inden for Region Sjællands grænser.

Bedømmelseskriterier

Overordnet bedømmes ansøgningerne på projektets kvalitet og gennemførbarhed, samt på ansøgers kvalifikationer og samarbejdsrelationer.

Følgende principper vil blive lagt til grund for bedømmelsen af det enkelte forskningsprojekt:

Missionsdrevet

Hvorvidt forskningsprojektet følger den overordnede mission for forskning i SDCS.

Sundhed- og/eller samfundsmæssig værdi

Den formodede effekt af forskningsprojektets sigte.

Implementeringspotentiale

Hvorvidt forskningsprojektet tager afsæt i den sundheds- eller socialfaglige praksis og virkelighed. Herunder hvilket implementeringspotentiale, der forventes at være.

Samskabelse – med samarbejdspartnere

I hvor høj grad andre relevante professioner, specialer og sektorer er tænkt ind i forskningsprojektets design, fremdrift, fortolkning og implementering.

Borger- og patientinvolvering

I hvor høj grad personer med diabetes eller i risiko herfor og/eller pårørende er tænkt ind i forskningsprojektets design, fremdrift, fortolkning og implementering.

Videnskabelig højde

Potentialet for publikationer og anden formidling

Bedømmelsesproces

Et bredt udvalg under SDCS’ forskningsråd med både kvantitative og kvalitative kompetencer og to patientrepræsentanter udgør bedømmelsesudvalget og bedømmer ansøgningerne på baggrund af ovenstående kriterier. Ansøgere modtager tilsagn og begrundet afslag ultimo februar 2023.


Samlet beløb til uddeling: 11 mio. kr.

Ansøgningsfrist: 11. januar 2023 kl. 23.59

Bedømmelse: ultimo januar

Svar på ansøgning: ultimo februar

Ansøgning indtastes i det elektroniske ansøgningssystem: https://www.efond.dk/sdcs/

Læs hele opslaget som pdf-fil her. (Pdf, åbner i ny fane)