Baggrund og formål

Steno Diabetes Center Sjælland (SDCS) er et decentralt center, som understøtter og udvikler behandlingen af diabetes ude på de enkelte sygehuse og i almen praksis i hele Region Sjælland.

Vi arbejder for, at personer med diabetes oplever, at der er mere sammenhæng i deres behandlingsforløb. SDCS understøtter denne opgave og vil sammen med de øvrige sektorer skabe samarbejder, der styrker koordination og kommunikation på tværs af sundhedsvæsenet.

I SDCS tror vi på, at mennesker med størst behov for hjælp skal have mest støtte. Vi vil derfor skabe målrettede tiltag til sårbare personer med diabetes, som i dag ikke støttes tilstrækkeligt af den eksisterende diabetesindsats. Vores mål er at minimere ulighed i sundhed.

Læs fx vores rapport der samler viden om sårbarhed og diabetes.

Hvilke forskningsprojekter støttes af SDCS?

Missionen for forskning i SDCS er at bidrage aktivt til visionen for SDCS, som er:

  • At øge livslængde og forbedre livskvalitet for alle personer med diabetes – uanset bopæl og socialøkonomisk status.
  • At mindske sårbare personers risiko for at udvikle diabetes og derved reducere ulighed i sundhed

Forskning støttet af SDCS skal tale ind i denne mission og kan adressere forebyggelse og behandling af diabetes, men der kan også være tale om forskning med fokus på organisation af de dele af sundheds- og socialvæsenet, der berører personer med diabetes.

Se nogle af de tidligere støttede projekter her.

Særligt fokus sommer 2023

Sommeren 2023 har forskningspuljen særligt fokus på ‘fremtidens borger med diabetes’.
Det vil sige, at projekter der, udover at leve op til vores mission, har specifikt fokus på fremtidens sundhedsvæsen, sundhedsteknologier og fremtidens diabetes patient – herunder dennes ønsker og behov, vil have høj prioritet i vurdering og uddeling af forskningsmidler.

Samarbejde på tværs

Det er essentielt for SDCS at fremme forskningssamarbejde på tværs af professioner, specialer og på tværs af sektorer. De tværgående samarbejder skal i særlig grad komme sårbare personer til gavn. Det er derfor vigtigt, at forskningsprojekter er tænkt ind i den eksisterende sundhedsfaglige og/eller socialfaglige praksis og dermed har et godt implementeringspotentiale af resultater på længere sigt.

Brugerinvolvering

Det er tillige vores mål, at forskning støttet af SDCS udnytter den ressource, der ligger i borgere og patienters levede erfaringer. Borgere og patienter kan indgå i flere dele af forskningsprocessen herunder: i vurdering af relevansen af det enkelte forskningsprojekt, projektets fokus samt fortolkning, formidling og implementering af resultater. Konkret kan dette opnås fx ved afholdelse af workshops, interviews eller inddragelse af borgere og patienter i styregrupper. Metode og niveau for borger og patient- inddragelse tilpasses det enkelte forskningsprojekt.

Der opslås 5,2 mio. kr. til fordeling blandt relevante ansøgere. Ansøgningsfristen er torsdag den 31. august 2023 kl. 08.00 via det elektroniske ansøgningssystem, e-fond.

Hvad kan der søges støtte til?

SDCS støtter i princippet alle typer af forskningsprojekter. SDCS kan støtte lønudgifter, frikøb, delestillinger og drift af forskningsprojektet.

Overordnet kan der søges til to typer af projekter ved denne ansøgningsrunde

  • Forskningsprojekter med finansieringsbehov på min. 50.000 kr. For ph.d. projekter kan der søges delfinansiering svarende til max en tredjedel af lønudgifterne.

Der kan ikke søges midler til vejledningsarbejde fra seniore forskere. Der kan heller ikke søges midler til deltagelse i kurser og konferencer (se selvstændig pulje til dette.) Bemærk, at der hele året kan ansøges om opstartsmidler.

Særligt fokusområde for dette opslag

Dette opslag henvender sig i særdeleshed til forskningsprojekter, der

  • har fokus på sårbarhed og social ulighed i sundhed hos borgere med diabetes eller i høj risiko for at udvikle diabetes
  • har fokus på ‘fremtidens borger med diabetes’ (dvs. som fx har specifikt fokus på fremtidens sundhedsvæsen, sundhedsteknologier og/eller fremtidens diabetes patient – herunder dennes ønsker og behov.)
  • samarbejder på tværs af professioner, specialer eller sektorer, der fremmer overgange
  • inddrager borgere og patienter i forskningsprojektets forskellige faser

Hvem kan søge?

Forskningsprojektet skal være forankret i Region Sjællands sundhedsvæsen (sygehus, kommune, almen praksis mv.) og/eller forskningsmiljøer. Det praktiske forskningsarbejde for forskeren (eller forsker in spe) skal i projektperioden foregå inden for regionens grænser. I forbindelse med ph.d. projekter skal mindst én vejleder være affilieret i et forskningsmiljø eller sundhedsvæsnet inden for Region Sjællands grænser.

Bedømmelseskriterier

Overordnet bedømmes ansøgningerne på projektets kvalitet og gennemførbarhed, samt på ansøgers kvalifikationer og samarbejdsrelationer.

Følgende principper vil blive lagt til grund for bedømmelsen af det enkelte forskningsprojekt:

Missionsdrevet

Hvorvidt forskningsprojektet følger den overordnede mission for forskning i SDCS samt det specifikke fokus på fremtidens borger med diabetes.

Sundhed- og/eller samfundsmæssig værdi

Den formodede effekt af forskningsprojektets sigte.

Implementeringspotentiale

Hvorvidt forskningsprojektet tager afsæt i den sundheds- eller socialfaglige praksis og virkelighed. Herunder hvilket implementeringspotentiale, der forventes at være.

Samskabelse – med samarbejdspartnere

I hvor høj grad andre relevante professioner, specialer og sektorer er tænkt ind i forskningsprojektets design, fremdrift, fortolkning og implementering.

Borger- og patientinvolvering

I hvor høj grad personer med diabetes eller i risiko herfor og/eller pårørende er tænkt ind i forskningsprojektets design, fremdrift, fortolkning og implementering.

Videnskabelig højde

Potentialet for publikationer og anden formidling

Bedømmelsesproces

Et bredt udvalg under SDCS’ forskningsråd med både kvantitative og kvalitative kompetencer og to patientrepræsentanter udgør bedømmelsesudvalget og bedømmer ansøgningerne på baggrund af ovenstående kriterier. Ansøgere modtager tilsagn og begrundet afslag ultimo september 2023.

Samlet beløb til uddeling: 5,2 mio. kr.

Ansøgningsfrist: 31. august 2023 kl. 08.00

Bedømmelse:  primo september

Svar på ansøgning: ultimo september

Ansøgning indtastes i det elektroniske ansøgningssystem: https://www.efond.dk/sdcs