Forskning

MONitoring Sedentary behaviour in patients with DIAbetes mellitus and Stroke: an intervention study using Mixed Methods

Formål

Der er behov for at øge viden, styrke handlekompetence og evne til egenomsorg (empowerment) samt fastholde livsstilsændringer blandt patienter med diabetes og apopleksi, der betegnes som en sårbar patientgruppe.

Formålet med studiet er derfor dels, at undersøge hvordan personer i denne patientgruppe, beskriver deres stillesiddende adfærd, og samtidig ønskes det at evaluere feasibility (gennemførbarhed) for rekruttering, randomisering og outcome måling af en individuel, og skræddersyet adfærdsmæssig intervention, samt evaluere effekten af denne.

Interventionen er målrettet en reduktion af stillesiddende adfærd, træthed og antropometriske faktorer samt mulig forbedring af glucoseregulering, helbredsrelateret livskvalitet, self-efficacy og selv-rapporteret + objektiv måling af fysisk aktivitet.

Metode

Studiet er et Mixed Methods studie, som indbefatter både et mindre kvalitativt studie (Fase I) + brug af kvantitative metoder i et feasibility studie (Fase II) samt et RCT studie med en 12-ugers intervention + 6 månders follow-up (Fase III).

Samarbejdspartnere

Der er etableret samarbejde med Fysio – og ergoterapiafsnittet, Reumatologisk afdeling, SUH, Roskilde og Køge samt Trine Hørmann Thomsen, MScN, PhD, Neurologisk afdeling, SUH, Roskilde (medvejleder).

Brugerinvolvering

Patienter med stroke og diabetes (som ikke inkluderes i interventionsstudiet) vil indgå i workshops + fokusgruppe-interviews, hvor resultaterne herfra skal understøtte udviklingen af elementer i interventionen. Sundhedsprofessionelle fra flere sektorer + klinikere fra hospitalerne inddrages ligeledes.

Tidsplan

01.08.2021 – 31.12.2024

Forskningsansvarlig

Troels Wienecke,
MD, PhD,Specialeansvarlig overlæge
Neurovaskulært afsnit, n80,
Sjællands Universitetshospital Roskilde
Tlf:  47 32 28 08
E-mail: trw@regionsjaelland.dk

Støtte af

Steno Diabetes Center Sjælland (1 års løn til Phd-studerende)

Neurologisk afdeling, SUH, Roskilde (underskudsgaranti)

Fysio – og ergoterapiafsnittet, Reumatologisk afdeling, SUH, Roskilde og Køge.

Læs mere om