Forskning

Overvægt og type 2-diabetes hos ældre på plejecentre

Formål

Formålet med projektet er at kortlægge forekomst af overvægt, svær overvægt og type 2-diabetes (T2D) hos ældre på plejecentre i Region Sjælland og samtidig undersøge, hvilken betydning disse tilstande har for de ældres hverdagsliv og plejepersonalets arbejde med målgruppen. Projektet har et særligt fokus på mad og måltider.

Viden fra projektet skal danne baggrund for nye projekter med fokus på udvikling af målrettede interventioner, herunder måltidstilbud til gruppen af ældre med overvægt, T2D eller kombinationen af disse. Målet er overordnet at bidrage til udviklingen af plejetilbud, der kan øge livskvaliteten og give de ældre en bedre hverdag.

Metode

Projektet er et mixed methods-studie, der består af fire delstudier med følgende metodiske tilgange: 1) Tværsnitsstudie (kortlægning af overvægt), 2) Registerstudie (kortlægning af T2D), 3) Gruppe-interviews med personale og 4) Individuelle kvalitative interviews med ældre.

Samarbejdspartnere

Projektgruppen er sammensat af deltagere fra:

  • Ernæring og Sundhedsuddannelsen, Professionshøjskolen Absalon (lead)
  • Ergoterapeutuddannelsen, Professionshøjskolen Absalon
  • Steno Diabetes Center Sjælland
  • Holbæk Sygehus, Afdeling for Geriatri

Data indsamles i samarbejde med Sorø, Roskilde og Vordingborg kommune.

Brugerinvolvering

Som en del af projektet indgår interviews med ældre bosat på plejecentre, som er overvægtige/svært overvægtige og/eller har type 2-diabetes. Interviewene skal undersøge, om det at være overvægtig har betydning for de ældres hverdagsliv og oplevede livskvalitet.

Tidsplan

01.12.2020 – 31.12.2021

Forskningsansvarlig

Anja Weirsøe Dynesen,
lektor, cand.odont., cand.scient. i human ernæring, ph.d.
Underviser og forsker på Ernærings- og Sundhedsuddannelsen
Professionshøjskolen Absalon
E-mail: andy@pha.dk

Støtte af

Steno Diabetes Center Sjælland

Læs mere om