Registerforskning – demografi og risikofaktorer relateret til diabetes


Behov og baggrund

Forskning peger på en stor social ulighed for personer der debuterer med diabetes, samt en ulighed i den behandling og rehabilitering som personer med diabetes modtager. SDCS har et særligt fokus på at styrke forebyggelse og behandling til de personer, der foruden diabetes, lever med en særlig sårbarhed. Imidlertid har vi brug for at skabe et samlet billede af, hvilke forhold, der øger risikoen for udvikling af type 2-diabetes samt risiko for en dårlig reguleret diabetes og komplikationer blandt de, der allerede lever med sygdommen. Ny viden om sårbare grupper blandt personer med diabetes eller i risiko for diabetes, skal understøtte prioriteringen af forebyggelses- og behandlings initiativer samt forskning relateret til personer med diabetes.

Formål

Det overordnede formål med dette registerforsknings projekt er tredelt.

  • at beskrive de demografiske forhold, sociale og økonomiske forhold samt helbredsmæssige og behandlingsmæssige forhold blandt personer der lever med type 1- og 2-diabetes.
  • at identificere hvilke demografiske, sociale, helbredsmæssige og  behandlingsmæssige forhold, der øger risikoen for udvikling af type 2-diabetes, blandt personer, der lever i Danmark.
  • at identificere hvilke demografiske, sociale og behandlingsmæssige forhold der øger risikoen for henholdsvis høj hba1c mmol/mol, sygdomskomplikationer, indlæggelse og død blandt personer med type 1- og type 2-diabetes i Danmark.

Målgruppe

Forskningsprojektet vedrører personer i risiko for at udvikle type 2-diabetes samt personer der har type 1- eller type 2-diabetes.

Beskrivelse af forskningsprojektet

Projektet administreres af Steno Diabetes Center Sjælland i tæt samarbejde med Steno Diabetes Center Copenhagen, Steno Diabetes Center Odense og Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet.

Metode

Analyserne gennemføres på baggrund af omfattende data fra danske administrative registre samt kliniske databaser. Der indhentes data fra Danmarks Statistik, Sundhedsdatastyrelsen og Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram. Analysedesign og resultater planlægges og fortolkes i samarbejde med forskere, sundhedsprofessionelle og brugere (personer med diabetes).

Brugerinvolvering

Sundhedsprofessionelle og personer med type 1- og type 2-diabetes inddrages i forskningsdesign og fortolkning af resultater.

Information om projektet

Tidsplan

Projektet forløber fra 2020-2024.

Kontaktperson

Sara Fokdal Lehn,
Postdoc
safp@regionsjaelland.dk