Introduktion til sårbarhed og diabetes

Rapporten Sårbarhed og diabetes – En litteraturgennemgang er en systematisk gennemgang af de seneste ti års videnskabelige litteratur om sårbarhed på diabetesområdet. Læs en kort introduktion til rapporten her:

115 publikationer fra 2009-19 med data fra europæiske lande udgør udgangspunktet for litteraturstudiet. I studiet har man opdelt de sårbare patienter i seks overordnede grupper og undersøgt litteraturen for studier om de forhold, der kendetegner hhv. udvikling af diabetes, håndtering af diabetes og gruppernes møde med sundhedsvæsnet.

Personer med etnisk minoritetsbaggrund

Rapporten fastslår, at dette er den bedst beskrevne af de sårbare grupper. Personer med etnisk minoritetsbaggrund har en øget risiko for at udvikle diabetes i forhold til resten af befolkningen, men de oplever også betydelige vanskeligheder med at håndtere deres diabetes. Det handler bl.a. om kulturel og religiøs praksis, mangel på sundhedskompetencer og mangel på støtte i deres sociale netværk. Steno Diabetes Center Sjælland er i gang med af finansiere og udvikle flere projekter til denne målgruppe – bl.a. et projekt målrettet kvinder i udsatte boligområder samt et projekt om fysisk træning (fodbold) til mænd med anden etnisk baggrund end dansk.

Personer med psykisk sygdom

Også denne gruppe er forholdsvis velbeskrevet. Personer med psykisk sygdom har en øget risiko for at udvikle diabetes og har betydelige udfordringer med at håndtere sygdommen. Derfor oplever de også ofte at få mange komplikationer til deres diabetes og vanskelige behandlingsforløb. Det hænger sammen med, at svær psykisk sygdom ofte vil overskygge behandlingen af deres diabetes. Desuden oplever patienter i denne gruppe ofte, at man ikke er i stand til at behandle deres diabetessygdom i det psykiatriske system og omvendt. Steno Diabetes Center Sjælland har i år åbnet Fusionsklinikken på Slagelse Sygehus som et forsøg på at favne netop denne problematik.

Personer med multisygdom

Personer i denne sårbarhedsgruppe kan opleve, at behandlingen af nogle af deres sygdomme direkte modarbejder eksempelvis deres diabetessygdom. Det er en gruppe, som har mange kontakter til forskellige grene af sundhedsvæsnet – og som ofte oplever, at sundhedsvæsnets ansatte ikke er i stand til at varetage alle deres behov. Derfor stilles der store krav til deres evne til egenomsorg, men det er også en gruppe, som ofte er udfordret på egne fysiske og mentale ressourcer, hvilket gør dem dårligere klædt på til egenomsorgen.

Socialt udsatte personer

En sammensat gruppe, hvor man bl.a. finder borgere med manglende tilknytning til arbejdsmarkedet – fx i forbindelse med førtidspension. Denne gruppe har en øget risiko for at udvikle type 2-diabetes – formentlig på grund af livsstilsfaktorer som rygning og manglende motion. Studiet peger på, at denne gruppe ofte har svært ved egenomsorg – og at de lever et turbulent liv, som også gør deres møde med sundhedsvæsnet svært. Manglende forståelse for deres situation kan desuden virke hæmmende for kontakten til sundhedsvæsnet. Steno Diabetes Center Sjælland har i år iværksat Diabetesbussen for at møde denne gruppe af udsatte.

Unge med type 1-diabetes i overgangen fra ung til voksen

Rapporten viser, at netop overgangen til voksenlivet, hvor man selv skal tage vare på sin sundhed og behandling, er en sårbar periode i livet for unge mennesker, som lider af type 1-diabetes. For denne gruppe er støtte fra deres sociale netværk afgørende, fordi de unge ikke nødvendigvis selv søger den relevante hjælp, de kan få fra sundhedsvæsnet. På dette område har Steno Diabetes Sjælland ligeledes igangsat en række projekter.

Personer med handicap

Denne gruppe har generelt en meget dårligere sundhedstilstand end den øvrige befolkning og dør i gennemsnit tidligere. De oplever udfordringer med at håndtere deres diabetes – blandt andet på grund af manglende viden om diabetes, men også som en følge af andre sygdomme, de lider af. Denne gruppe er i høj grad udfordret på deres sundhedskompetencer – altså evnen til at tilegne sig viden og bruge den aktivt i deres egenomsorg.

Gå tilbage til artiklen