Rapporten ‘Sårbarhed og diabetes’ kortlægger den eksisterende forskning inden for området. Den skal være fundamentet for SDCS’ fremtidige diabetesindsatser rettet mod sårbare grupper.

Ny rapport samler viden om sårbarhed og diabetes

25. maj 2020

For første gang er det nu muligt at få et overblik over sårbare borgere og diabetes. En ny rapport fra VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd, kortlægger den videnskabelige litteratur på området, og den skal være grundstenen for det videre arbejde i Steno Diabetes Center Sjælland.

Vi har i Danmark stort fokus på at mindske ulighed i sundhed, men vi har indtil nu manglet overblik over sårbarhed og en af de allerstørste folkesygdomme – diabetes. En ny rapport, som VIVE har lavet for Steno Diabetes Center Sjælland, kortlægger den eksisterende forskning i sårbarhed og diabetes. Rapporten skal være fundamentet for centerets fremtidige diabetesindsatser rettet mod sårbare grupper.

-Sårbare mennesker får diabetes tidligere i livet end den øvrige befolkning. De oplever flere komplikationer til deres sygdom og dør tidligere. Derfor er det vigtigt, at vi målretter både behandling og forebyggelse til de sårbare grupper. Men for at kunne gøre det, er vi nødt til at vide, hvem de sårbare egentlig er: Hvad der karakteriserer dem, hvor de oplever problemer med deres sygdom, og hvordan de er udfordret i mødet med sundhedsvæsnet. Den viden samler den nye rapport, og derfor er den kolossalt vigtig for vores fremadrettede arbejde, indleder programchef i Steno Diabetes Center Sjælland Peter Bindslev Iversen.

Seks sårbare grupper

Rapporten inddeler de sårbare borgere i seks grupper:
• Personer med etnisk minoritetsbaggrund
• Personer med psykisk sygdom
• Personer med multisygdom
• Socialt udsatte
• Unge med type 1-diabetes på vej til at blive voksne
• Personer med handicap.

Udfordringerne for hver enkelt gruppe er nøje beskrevet. Eksempelvis har personer med en etnisk minoritetsbaggrund en øget risiko for at udvikle diabetes pga. arvelighed, livsstil og psykiske belastninger. De oplever vanskeligheder med at håndtere deres diabetessygdom – bl.a. fordi de mangler støtte fra deres netværk og ikke har ressourcerne til at afkode sundhedsfaglige informationer.

Få undersøgelser om handicappede med diabetes

Rapporten afslører også, at lige præcis personer med etnisk minoritetsbaggrund faktisk er ganske velbeskrevet i den videnskabelige litteratur. Modsat forholder det sig med handicappede med diabetes. Den viden kan i sig selv være styrende for arbejdet fremad. Peter Bindslev Iversen forklarer:

-Der findes altså allerede en del evidens at tage afsæt i, når det gælder personer med minoritetsbaggrund og diabetes. Det vil sige, at vi har et fundament, som vi kan bruge til at designe konkrete indsatser ud fra. Det modsatte gør sig gældende for andre grupper. Rapporten viser eksempelvis, at vi ikke har ret meget viden om handicappede og diabetes. Der er behovet snarere, at vi går meget mere undersøgende til værks.

Ydre forhold forstærker sårbarheden

Rapporten er en systematisk litteraturgennemgang af videnskabelige publikationer, der baserer sig på data fra europæiske lande de seneste ti år. Ud over at kortlægge de sårbare grupper giver den også et bud på, hvilke faktorer der kan påvirke den enkeltes sårbarhed.

-Rapporten beskriver en række baggrundsfaktorer, som kan gøre mennesker sårbare, fx fattigdom og mangel på uddannelse. De kan være med til at forstærke graden af sårbarhed i de seks sårbare grupper, forklarer Peter Bindslev Iversen.

Målrettet forskelsbehandling

Der fremhæves desuden to andre forhold, der kan være definerende for en persons sårbarhed. Den ene er den enkelte persons sundhedskompetencer – altså hvor godt en borger er i stand til at opsøge og gøre brug af viden om sin sygdom. Den anden er personens sociale netværk, altså hvor godt den sårbare håndterer sygdomshåndtering og -behandling.

-Disse forhold er afgørende for graden af sårbarhed, men det kommer forskelligt til udtryk fra den ene gruppe sårbare til den anden. Dette er væsentlig at have med, når vi skal tilrettelægge fremtidige indsatser: For eksempelvis vil det være oplagt at forsøge at inddrage det sociale netværk hos personer med multisygdom. Mens det for andre grupper måske mere er oplagt at arbejde med at højne deres egne sundhedskompetencer. For at behandle folk lige, er vi nødt til at behandle dem forskelligt – og det kan vi nu gøre på et langt bedre belyst grundlag, slutter Peter Bindslev Iversen.

Kontakt

Hvis du vil vide mere om rapporten eller SDCS’ arbejde med sårbarhed og diabetes, kan du kontakte programchef Peter Bindslev Iversen, peiv@regionsjaelland.dk.

Læs mere

Få et overblik over de seks sårbare grupper i rapporten samt SDCS’ nuværende aktiviteter inden for hver gruppe her

Læs hele rapporten her (eksternt link)