Gitte Krogh Madsen er blandt de syv praktiserende læger, som har siddet med ved bordet sammen med syv
endokrinologer under tilblivelsen af den nye vejledning for diabetesbehandling i almen praksis.

Ny vejledning for diabetesbehandling i almen praksis

09. juni 2022

Den nye vejledning sikrer et fælles udgangspunkt for diabetesbehandling både på sygehus og i almen praksis – og dermed grundlaget for et bedre samarbejde, når de praktiserende læger fx henviser patienter med komplikationer til diabetesambulatorierne. Samtidig introducerer vejledningen et nyt behandlingsprincip med fokus på sekundær forebyggelse.

Dansk Selskab for Almen Medicin (DSAM) har i samarbejde med Dansk Selskab for Endokrinologi udarbejdet en opdateret vejledning til behandling af diabetes i almen praksis. I alt har syv praktiserende læger og syv endokrinologer siddet med ved bordet under tilblivelsen af den nye vejledning, og en af dem er Gitte Krogh Madsen, praktiserende læge i Roskilde.

– Først og fremmest synes jeg, at det er virkelig godt, at vi har fælles retningslinjer, som både gælder behandlingen på hospital og almen praksis. Patienterne skal jo gerne kunne forvente den samme behandling, uanset hvor i sundhedsvæsnet de befinder sig. Det giver en rigtig god synergieffekt. Og set fra et lægefagligt synspunkt giver det rigtig god mening, at vi arbejder ud fra den samme behandlingsalgoritme – at vi så at sige har det samme udgangspunkt og en fælles forståelse for, hvordan problemerne løses bedst. Det gør også, at vi har et bedre samarbejde om patienterne, når vi henviser dem til behandling på sygehuset, indleder Gitte Krogh Madsen.

Fokus på sekundær forebyggelse

Vejledningen byder på et nyt behandlingsprincip for en stor del af de patienter med diabetes, som ses i almen praksis, med fokus på sekundær forebyggelse.

– Tidligere har det været langtidsblodsukkeret, som har været styrende for behandlingen. Hvis det var under kontrol, og der ikke var andre akutte tilstande, var man tilfreds med behandlingen. Men i den nye vejledning anbefaler vi, at man altid supplerer behandlingen med en SGLT-2 hæmmer eller alternativt GLP1 analog, hvis pt også har nyresygdom, hjerte-kar-sygdom eller hjertesvigt. Og det er helt uafhængig af patientens blodsukker: Selvom der er styr på det, skal man altså stadig supplere med det andet præparat. Det er nyt, og det skyldes, at der nu er rigtig god evidens for, at den supplerende behandling beskytter patientens nyrer og hjerte, forklarer Gitte Krogh Madsen.

Af samme årsag står der også i den nye vejledning, at den praktiserende læge altid bør overveje at supplere med samme behandling, hvis patienten har flere risikofaktorer for hjerte-kar-sygdom.

Vigtigt at få den rette behandling

Der er tale om en forholdsvis dyr supplerende behandling, og Gitte Krogh Madsen medgiver, at det kan spille ind på patienternes compliance, altså om patienterne vælger at købe og tage den medicin, som lægen udskriver. Samtidig fortæller hun, at man, af samme årsag, under udarbejdelsen af vejledningen også har gjort sig nogle samfundsøkonomiske overvejelser.

– Men det er, og nu er jeg lige ved at bande – det er BARE vigtigt, at patienterne får deres SGLT-2 eller GLP-1. Det er helt klart at foretrække for den enkelte patient, og det er også langt billigere for samfundet, at vi har en masse velregulerede diabetespatienter end det modsatte: At de bliver mere og mere syge, falder ud af arbejdsmarkedet, og til sidste ender i fx amputation, understreger hun.

Flere og flere diabetespatienter i almen praksis

Den nye vejledning er en opdatering af den hidtidige, som blev lavet i 2018, og det er et særdeles vigtigt arbejdsredskab, eftersom rigtig langt størstedelen af patienter med diabetes følges i almen praksis.

– Vi ser i dag langt flere diabetespatienter i almen praksis end vi gjorde for fem år siden. Og det er helt afgørende, at vi behandler dem efter den bedste standard. I moderne diabetesbehandling er der kommet mange nye præparater de senere år, og dermed er behandlingen blevet langt bedre, men også mere kompliceret. Der skulle den nye vejledning gerne være et enkelt og funktionelt redskab, som gør det nemmere at navigere for praktiserende læger og konsultationssygeplejerskerne i almen praksis, siger Gitte Krogh Madsen.

Vejledningen er udkommet og er således allerede gældende. Næste skridt er, at den nu skal ud at leve og anvendes. Den er tilgængelig via DSAM’s hjemmeside – både i en udførlig og interaktiv version, som man kan bruge som opslagsværk, og i en meget overskuelig pixi-version.