Om forskningspuljen

SDCS udbyder 1-2 gange årligt forskningspuljemidler til forskningsprojekter, der er forankret i SDCS, og som understøtter forskningsstrategien.

Baggrund og formål

Steno Diabetes Center Sjælland (SDCS) er et decentralt center, som understøtter og udvikler behandlingen af diabetes ude på de enkelte sygehuse og i almen praksis i hele Region Sjælland.

Vi arbejder for, at personer med diabetes oplever, at der er mere sammenhæng i deres behandlingsforløb. SDCS understøtter denne opgave og vil sammen med de øvrige sektorer skabe samarbejder, der styrker koordination og kommunikation på tværs af sundhedsvæsenet.

I SDCS tror vi på, at mennesker med størst behov for hjælp skal have mest støtte. Vi vil derfor skabe målrettede tiltag til sårbare personer med diabetes, som i dag ikke støttes tilstrækkeligt af den eksisterende diabetesindsats. Vores mål er at minimere ulighed i sundhed.

Missionen for forskning i SDCS er at bidrage aktivt til visionen for SDCS, som er:

  • At øge livslængde og forbedre livskvalitet for alle personer med diabetes – uanset bopæl og socialøkonomisk status.
  • At mindske sårbare personers risiko for at udvikle diabetes og derved reducere ulighed i sundhed

Forskning støttet af SDCS skal tale ind i denne mission og kan adressere forebyggelse og behandling af diabetes, men der kan også være tale om forskning med fokus på organisation af de dele af sundheds- og socialvæsenet, der berører personer med diabetes.

Det er essentielt for SDCS at fremme forskningssamarbejde på tværs af professioner, specialer og på tværs af sektorer. De tværgående samarbejder skal i særlig grad komme personer med særlig sårbarhed til gavn. Det er derfor vigtigt at forskningsprojekter er tænkt ind i den eksisterende sundhedsfaglige og/eller socialfaglige praksis, og dermed har et godt implementeringspotentiale af resultater på længere sigt.

Der opslås 6,45 mio. kr. til fordeling blandt relevante ansøgere. Ansøgninger på min. 50.000 kr. tages i betragtning. Ansøgningsfristen er søndag d 16. august 2020.

Hvad kan der søges støtte til

SDCS støtter i princippet alle typer af forskningsprojekter. Endvidere kan der søges midler til opbygning af forskningsmiljøer og opstart af forskningsprojekter. SDCS kan støtte lønudgifter, frikøb, delestillinger og drift af forskningsprojektet.

For ph.d. projekter kan der søges delfinansiering svarende til max en tredjedel af lønudgifterne.

Særligt fokusområde for dette opslag

Dette opslag henvender sig i særdeleshed til forskningsprojekter, der

  • har fokus på sårbarhed og social ulighed i sundhed
  • samarbejder på tværs af professioner, specialer eller sektorer
  • inddrager brugerne (professionelle og/eller personer med diabetes eller i risiko for at udvikle diabetes) i forskningsprojektets forskellige faser

Hvem kan søge

Ansøgningen skal have en tilknytning til SDCS og dermed skal mindst en af projektdeltagerne være ansat i én af regionens sygehusafdelinger eller i SDCS’ Regionale enhed. Hovedansøger kan være ansat på et sygehus, i almen praksis /speciallæge praksis, i en kommune eller en anden virksomhed/ uddannelsesinstitution i Region Sjælland.

Bedømmelseskriterier

Overordnet bedømmes ansøgningerne på projektets kvalitet og gennemførbarhed, samt på ansøgers kvalifikationer og samarbejdsrelationer.

Følgende principper vil blive lagt til grund for bedømmelsen af det enkelte forskningsprojekt:

Missionsdrevet
Hvorvidt forskningsprojektet følger den overordnede mission for forskning i SDCS.

Sundhed- og/eller samfundsmæssig værdi
Den formodede effekt af forskningsprojektets sigte.

Implementeringspotentiale
Hvorvidt forskningsprojektet tager afsæt i den sundheds- eller socialfaglige praksis og virkelighed. Herunder hvilket implementeringspotentiale, der forventes at være.

Samskabelse – med samarbejdspartnere
I hvor høj grad andre relevante professioner, specialer og sektorer er tænkt ind i forskningsprojektets design, drift, fortolkning og implementering.

Patientinvolvering
I hvor høj grad personer med diabetes og/eller pårørende er tænkt ind i forskningsprojektets design, drift, fortolkning og implementering.

Videnskabelig højde
Potentialet for publikationer og anden formidling

Bedømmelsesproces

Et bredt udvalg under SDCS’ forskningsråd med både kvantitative og kvalitative kompetencer og patientrepræsentanter udgør bedømmelsesudvalget og bedømmer ansøgningerne på baggrund af ovenstående kriterier. Ansøgere modtager tilsagn og begrundet afslag primo september 2020.

Fakta

Samlet beløb til uddeling: 6,45 mio. kr. (ansøgninger på min. 50.000 kr. tages i betragtning)
Ansøgningsfrist: 16. august
Bedømmelse: Ultimo august
Svar på ansøgning: Primo september
Ansøgning sendes til: steno@regionsjaelland.dk

Læs hele opslaget som pdf-fil her