Om forskningspuljen

SDCS udbyder 1-2 gange årligt forskningspuljemidler til forskningsprojekter, der er forankret i SDCS, og som understøtter forskningsstrategien.

Baggrund og formål

Steno Diabetes Center Sjælland (SDCS) er et decentralt center, som understøtter og udvikler behandlingen af diabetes på de enkelte sygehuse og i almen praksis i hele Region Sjælland.

Vi arbejder for, at personer med diabetes oplever, at der er mere sammenhæng i deres behandlingsforløb. SDCS understøtter denne opgave og vil på tværs af sundhedsvæsnets sektorer skabe samarbejder, der styrker koordination og kommunikation på tværs af sundhedsvæsenet.

I SDCS tror vi på, at mennesker med størst behov for hjælp skal have mest støtte. Vi vil derfor skabe målrettede tiltag til sårbare personer med diabetes, som i dag ikke støttes tilstrækkeligt af den eksisterende diabetesindsats. Vores mål er at minimere ulighed i sundhed.

Læs fx om vores rapport der samler viden om sårbarhed og diabetes 

Missionen for forskning i SDCS er at bidrage aktivt til visionen for SDCS, som er:

  • at øge livslængde og forbedre livskvalitet for alle personer med diabetes – uanset bopæl og socialøkonomisk status.
  • at mindske sårbare personers risiko for at udvikle diabetes og derved reducere ulighed i sundhed.

Forskning støttet af SDCS skal tale ind i denne mission og kan adressere forebyggelse og behandling af diabetes, men der kan også være tale om forskning med fokus på organisation og kompetenceudvikling af de dele af sundheds- og socialvæsenet, der berører personer med diabetes.

Se nogle af de tidligere støttede projekter her

Det er essentielt for SDCS at fremme forskningssamarbejde på tværs af professioner, specialer og på tværs af sektorer. De tværgående samarbejder skal i særlig grad komme sårbare personer til gavn. Det er derfor vigtigt, at forskningsprojekter er tænkt ind i den eksisterende sundhedsfaglige og/eller socialfaglige praksis og dermed har et godt implementeringspotentiale af resultater på længere sigt.

Det er tillige vores mål, at forskning støttet af SDCS udnytter den ressource, der ligger i borgere og patienters levede erfaringer. Borgere og patienter kan indgå i flere dele af forskningsprocessen herunder: i vurdering af relevansen af det enkelte forskningsprojekt, projektets fokus samt fortolkning, formidling og implementering af resultater. Konkret kan dette opnås fx ved afholdelse af workshops, interviews eller inddragelse af borgere og patienter i styregrupper. Metode og niveau for borger og patientinddragelse tilpasses det enkelte forskningsprojekt.

Der opslås 8,7 mio. kr. til fordeling blandt relevante ansøgere. Ansøgningsfristen er søndag d 31. januar 2021.

Hvad kan der søges støtte til

SDCS støtter i princippet alle typer af forskningsprojekter. SDCS kan støtte lønudgifter, frikøb, delestillinger og drift af forskningsprojektet.

Overordnet kan der søges til to typer af projekter ved denne ansøgningsrunde:

  • Forskningsprojekter med finansieringsbehov på min. 50.000 kr. For ph.d.-projekter kan der søges delfinansiering svarende til max en tredjedel af lønudgifterne.
  • Opstart af nye projekter eller etablering af nye forskningsnetværk – her kan der støttes med op til 100.000 kr. til udarbejdelse projektprotokoller, herunder opbygning af tværgående samarbejder og brugerinvolvering.

Der kan ikke søges midler til vejledningsarbejde fra seniore forskere. Der kan heller ikke søges midler til deltagelse i kurser og konferencer (information om SDCS’ konferencepulje lægges op på www.stenosjaelland.dk i begyndelsen af 2021).

Særligt fokusområde for dette opslag

Dette opslag henvender sig i særdeleshed til forskningsprojekter, der

  • har fokus på sårbarhed og social ulighed i sundhed
  • samarbejder på tværs af professioner, specialer eller sektorer, der fremmer overgange
  • inddrager borgere og patienter i forskningsprojektets forskellige faser.

Hvem kan søge?

Ansøgningen skal have en tilknytning til SDCS og dermed skal mindst en af projektdeltagerne være ansat i én af regionens sygehusafdelinger eller i SDCS’ Regionale enhed. Hovedansøger kan være ansat på et sygehus, i almen praksis/speciallæge praksis, i en kommune eller en anden virksomhed/ uddannelsesinstitution i Region Sjælland.

Bedømmelseskriterier

Overordnet bedømmes ansøgningerne på projektets kvalitet og gennemførbarhed, samt på ansøgers kvalifikationer og samarbejdsrelationer.

Følgende principper vil blive lagt til grund for bedømmelsen af det enkelte forskningsprojekt:

Missionsdrevet
Hvorvidt forskningsprojektet følger den overordnede mission for forskning i SDCS.

Sundhed- og/eller samfundsmæssig værdi
Den formodede effekt af forskningsprojektets sigte.

Implementeringspotentiale
Hvorvidt forskningsprojektet tager afsæt i den sundheds- eller socialfaglige praksis og virkelighed. Herunder hvilket implementeringspotentiale, der forventes at være.

Samskabelse – med samarbejdspartnere
I hvor høj grad andre relevante professioner, specialer og sektorer er tænkt ind i forskningsprojektets design, fremdrift, fortolkning og implementering.

Borger- og patientinvolvering
I hvor høj grad personer med diabetes eller i risiko herfor og/eller pårørende er tænkt ind i forskningsprojektets design, fremdrift, fortolkning og implementering.

Videnskabelig højde
Potentialet for publikationer og anden formidling.

Bedømmelsesproces

Et bredt udvalg under SDCS’ forskningsråd med både kvantitative og kvalitative kompetencer og en patientrepræsentant udgør bedømmelsesudvalget og bedømmer ansøgningerne på baggrund af ovenstående kriterier. Ansøgere modtager tilsagn og begrundet afslag primo marts 2021.

Fakta

Samlet beløb til uddeling: 8,7 mio. kr.
Ansøgningsfrist: 31. januar 2021
Bedømmelse: primo februar
Svar på ansøgning: primo marts
Ansøgning sendes til: steno@regionsjaelland.dk