Caroline Christfort Øhrstrøm, Marc Klee Olsen, Annemi Lyng Frandsen, Emilie Damgaard Brünner Hovendal, Stefan Sjørslev Bodilsen og Stig Ejdrup Andersen er bevillingsmodtagerne fra Steno Diabetes Center Sjællands sommerpulje 2022.

Sommerpulje: 5,7 mio. kr. uddelt til diabetesforskning i Region Sjælland

14. september 2022

Steno Diabetes Center Sjælland har netop uddelt forskningsbevillinger fra dette års sommerpulje. Der er i alt uddelt 5,7 mio. kr. til 8 projekter. Der blev også givet ’opstartsmidler’ til 3 ansøgere.

Projekterne er meget forskellige og fokuserer blandt andet på behandling af diabetiske nervesmerter, risiko for prædiabetes hos børn med overvægt, amning, kortlægning af forskelle i behandling af type 2-diabetes mv.

I alt 24 ansøgninger ansøgte om 17,1 mio. kr. Du kan læse om de 8 projekter, som har fået bevilget penge her:

Behandling af diabetiske nervesmerter i underbenene – forsøg med botulinumtoksin

Mange personer med diabetes udvikler nerveskader. Det medfører ofte store smerter, især i fødder og underben. Tilstanden anses som uhelbredelig, og behandling fokuserer derfor kun på symptomlindring. Medicinsk behandling har vist begrænset effekt og har ofte betydelige bivirkninger.

Forsøg med indsprøjtning af botulinumtoksin (en nervegift) i underhuden, lokalt i et afgrænset område, har vist gode resultater. Men det kan kræve op til 50 stik for at opnå effekt, hvilket er både smertefuldt og tidskrævende for patienten.

Dette studie skal undersøge, om en enkelt indsprøjtning med botulinumtoksin omkring iskiasnerven kan tilbyde samme eller bedre smertelindring i et større område, ved ét enkelt stik. Forsøget er det første af sin art på verdensplan.

Projektet bliver ledet af Thomas Peter Enggaard, ledende overlæge på Tværfagligt Smertecenter, Anæstesiologisk afdeling, Sjællands Universitetshospital i Køge og Klinisk Lektor IKM ved Københavns Universitet. Projektet bliver støttet med 366.400,00 kr., som skal finansiere den praktiske udførsel ved ph.d.-studerende og læge Marc Klee Olsen.

Stillesiddende adfærd og let fysisk aktivitet hos patienter med diabetes og stroke (MONS-DIAS)

Type 2-diabetes øger risikoen for stroke (blodprop eller blødning i hjernen). Andre faktorer som overvægt, forhøjet blodtryk og højt kolesterol øger risikoen yderligere. Da mange personer med type 2-diabetes også har en eller flere af disse risikofaktorer, er denne gruppe særligt sårbare i forhold til stroke.

Stillesiddende adfærd (SA) har en påvist skadelig effekt efter et stroke hos personer med type 2-diabetes. Projektet har til formål at reducere SA hos personer med type 2-diabetes og stroke gennem livsstilændring med fokus på fysisk aktivitet.

Projektet er ledet af Ph.d.-studerende Stefan Sjørslev Bodilsen fra Neurovaskulært Center på Sjællands Universitetshospital i Roskilde. Projektet bliver støttet med 213.770,31 kr.

SDCS har tidligere bevilliget 1 års ph.d. løn til opstart og udførsel af første del af MONS-DIAS-projektet.

Risiko for udvikling af prædiabetes hos børn og unge med overvægt

Overvægt hos børn og unge er en af nutidens største sundhedsudfordringer. Børnene er i øget risiko for udvikling af forstadier til type 2-diabetes. Dette kan have alvorlige konsekvenser for deres helbred senere i livet.

Formålet med projektet er at undersøge virkningen af en multidisciplinær, ikke-kirurgisk, ikke-medicinsk og familiebaseret behandling af overvægt hos ca. 3400 børn og unge i forhold til udvikling og progression af prædiabetes. Projektet undersøger også den overordnede betydning af flere genvariationer, som man ved påvirker sukkerstofskiftet og risiko for udvikling af diabetes blandt børn med overvægt. Slutteligt bliver der også lavet en opfølgningsundersøgelse på 500 voksne unge, som har modtaget behandling for overvægt i barndommen.

Projektet er ledet af Læge og videnskabelig assistent Emilie Damgaard Brünner Hovendal fra Enheden for Børn og Unge med Overvægt på Holbæk Sygehus. Projektet bliver støttet med 589.667,04 kr.

Indsats blandt familier med høj risiko for et kompliceret ammeforløb

Graviditetsbetinget diabetes (GDM) og overvægt er hyppigt forekommende blandt gravide i Region Sjælland. Det øger risikoen for et kompliceret ammeforløb.

Amning har veldokumenterede sundhedsfordele for både mor og barn. En indsats, der fremmer amning blandt familier med få ressourcer, kan derfor være med til at øge sundheden og gøre den sociale ulighed i sundhed mindre. Jo tidligere indsats, jo større betydning for sundheden.

Projektet søger at udvikle, implementere og evaluere en indsats på tværs af fag og på tværs af hospital og kommuner, der kan styrke ammeforløbet for familier med risiko for kompliceret ammeforløb.

Projektet bliver ledet af sygeplejerske Annemi Lyng Frandsen fra Neonatalafsnittet, Børne- og Ungeafdelingen på Slagelse Sygehus. Projektet bliver støttet med 1 mio. kr.

Kortlægning af regionale forskelle i behandling af type 2-diabetes

Livsstilsændringer og medicinsk behandling er centrale for at øge livskvaliteten og forebygge komplikationer hos patienter med type 2-diabetes. Der er store regionale forskelle i forekomsten af type 2-diabetes, men det er uvist, om der er regionale forskelle i, hvordan patienter med type 2-diabetes bliver behandlet.

Projektet vil analysere og beskrive regionale forskelle i behandlingen af patienter med type 2-diabetes i Danmark. Denne viden skal bruges til at sikre en høj og ensartet kvalitet i behandlingen af type 2-diabetes i Region Sjælland såvel som i landets øvrige regioner. Projektet består af tre delprojekter som alle baseres på data fra de danske nationale sundhedsregistre.

Projektet bliver ledet af Overlæge og Ph.d Stig Ejdrup Andersen fra Klinisk Farmakologisk Enhed på Sjællands Universitetshospital, Roskilde. Projektet foregår i samarbejde med Klinisk Farmakologi, Farmaci og Miljømedicin på Syddansk Universitet og Steno Diabetes Center Sjælland. Projektet bliver støttet med 615.000,00 kr.

Forekomst af lavt blodsukker efter operation for svær overvægt

Bariatrisk operation (operation for svær overvægt) er den mest effektive behandling af svær overvægt og medfører et stort, vedvarende vægttab. Der ses også en normalisering af blodsukkeret hos personer med type 2-diabetes samt forebyggelse af type 2-diabetes hos øvrige.

Efter en bariatrisk operation kan personer udvikle en komplikation, der karakteriseres ved tilbagevendende episoder med lavt blodsukker, kaldet ’postbariatrisk hypoglykæmi’ (PBH). Tilstanden kan være alvorlig og føre til bevidsthedstab, kramper, indlæggelse og omfattende medicinsk udredning.

Projektet skal undersøge hyppigheden af PBH hos personer, der har fået operationen, samt undersøge om der er forskel i hyppigheden hos personer med og uden forud kendt type 2-diabetes.

Projektet er ledet af Læge og ph.d.Caroline Christfort Øhrstrøm fra Medicinsk Afdeling på Sjællands Universitetshospital Køge. Projektet foregår i samarbejde med Steno Diabetes Center Sjælland og Bariatrisk Klinik på Sjællands Universitetshospital Køge. Projektet bliver støttet med 500.000,00 kr.

Betinget bevilling til to projekter

Der er reserveret midler til yderligere to projekter, som har fået en betinget bevilling.

Kontakt

Hvis du vil vide mere om forskningsprojekterne eller forskningspuljen, kan du kontakte senior forskningskonsulent Anne-Louise Bjerregaard, abjerr@regionsjaelland.dk.

Faktaboks

  • Forskningspuljen modtog 24 ansøgninger – heraf 5 opstartsansøgninger
  • Tilsammen blev der ansøgt om i alt 17,1 mio. kroner til puljen, som var på 5,7 mio. kr.
  • 6 forskningsansøgninger har modtaget bevilling. Yderligere to har modtaget en betinget bevilling.
  • Af de 5 modtagne ansøgninger om opstartsmidler, har forskningspuljen bevilget støtte til 3 projekter.

Midlerne blev uddelt af et bedømmelsesudvalg bestående af 5 repræsentanter fra SDCS’ Forskningsråd, der er bredt sundhedsfagligt repræsenteret. I bedømmelsesudvalget har der også siddet to patientrepræsentanter med fra rådets patientfølgegruppe.

Forskningspuljen 2022 blev uddelt i foråret. Da puljens samlede beløb ikke blev uddelt i første omgang, blev det besluttet at etablere en sommerpulje med det resterende beløb. Det er denne pulje, som netop er blevet uddelt.

Information om ansøgning til Forskningspuljen 2023 kommer i slutningen af oktober 2022. Frist for ansøgninger bliver i start januar 2023. Kig under Forskningsmidler her på hjemmesiden.