Steno Diabetes Center Sjælland uddeler 7,3 mio. kr. til diabetesforskning

3. marts 2021

Steno Diabetes Center Sjælland har netop uddelt sine årlige forskningsbevillinger. I år bliver der uddelt ca. 7,3 mio. kr. til i alt 11 projekter. Projekterne favner bredt og dækker både samarbejde på tværs af sektorer og faggrænser og har stort fokus på multisygdom og sårbare med diabetes.

Årets forskningsbevillinger er netop blevet uddelt. Der var i alt 31 ansøgninger til puljen. Læs om de forskellige projekter, der har fået bevilget penge her:

Kan diabetespatienter på Lolland Falster diagnosticeres tidligere?

Forskningsprojektet undersøger på baggrund af Lolland-Falster Undersøgelsen (LOFUS), hvor mange der har en diabetesrelateret tilstand, der kræver intervention, samt hvilke kontaktmønstre til sundheds- og socialsektoren denne gruppe af mennesker har. Målet er at kunne tilbyde tidligere råd og vejledning end i dag og dermed forebygge alvorlige følger til diabetes.

Projektet bliver ledet af professor Elsebeth Lynge i samarbejde med Nykøbing Falster Sygehus og bliver støttet med 380.000 kr.

Sammen om sunde og aktive børn i Vordingborg Kommune

Forskningsprojektet skal udarbejde en lokalsamfundsanalyse, behovsafdækning og lave en sundhedsprofil for gravide og småbørn i Vordingborg Kommune. Denne viden skal danne baggrund for at udvikle, afprøve og evaluere indsatser, der kan reducere overvægt og øge sundhed og trivsel hos børn og unge.

Projektet bliver ledet af chef for Sundhed, Børn og Familie Dorrit Guttman fra Vordingborg Kommune i samarbejde med Steno Diabetes Center Sjælland og Center for Klinisk Forskning og Forebyggelse. De tre parter indgik i 2020 en partnerskabsaftale på området. Projektet bliver støttet med 1 mio. kr.

Hverdagsliv, fysisk aktivitet og patientuddannelse hos borgere med type 2-diabetes

Et afdækningsprojekt der skal skabe systematisk overblik over eksisterende patientuddannelse for borgere med type 2-diabetes i kommunerne i Region Sjælland. Det skal derudover danne baggrund for en ph.d.-protokol med fokus på at sikre et hverdagslivsperspektiv i patientuddannelsen blandt borgere med type 2-diabetes i kommunerne.

Projektet bliver ledet af lektor Mette Falk Brekke fra Professionshøjskolen Absalon i samarbejde med Næstved, Slagelse og Ringsted Sygehuse, Steno Diabetes Center Sjælland og SDU og bliver støttet med 100.000 kr.

Gør kognitiv funktionsnedsættelse én særligt sårbar for at udvikle type 2-diabetes og senkomplikationer?

Formålet med projektet er at undersøge, hvorvidt personer med kognitiv funktionsnedsættelse (udviklingshandicap, ADHD og autisme) har en øget risiko for at udvikle type 2-diabetes og senkomplikationer.

Projektet er et ph.d.-studie, der skal udføres af Anne Thorsted fra Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet i samarbejde med Nykøbing Falster Sygehus og Steno Diabetes Center Sjælland og bliver støttet med 625.000 kr.

Sygdomsudvikling og fastholdelse af medicin hos hjertesvigtpatienter

Forskningsprojektet vil undersøge, hvorfor nogle hjertesvigtspatienter 1-4 år efter afslutning fra sygehuset ikke er i optimal medicinsk behandling. Studiet undersøger sammenhængen mellem, hvordan patienterne tager deres medicin og deres livskvalitet, samt hvilke faktorer der spiller ind her med særligt fokus på type 2-diabetes og COVID-19-pandemien.

Projektet ledes af overlæge og professor Michael Hecht Olsen fra Holbæk Sygehus og udføres af forskningsårsstuderende Astrid Lahn Sørensen. Projektet støttes med 90.000 kr.

Italesættelse og behandling af seksuel dysfunktion hos patienter med skizofreni og diabetes

Forskningsprojektet ønsker at udvikle en undervisningsintervention om seksuel dysfunktion til både patienter og behandlere. Derudover skal det afprøve, om en målrettet undervisningsindsats kan øge italesættelsen af lidelsen til behandlingskonsultationer, påvirke valg og dosering af psykofarmaka samt reducere graden og oplevelse af seksuel dysfunktion hos patienter, der lider af både skizofreni og diabetes.

Projektet bliver ledet af overlæge lektor Gesche Jürgens fra Sjællands Universitetshospital Roskilde og støttes med 1.133.592 kr.

Effekterne af lægemidlet semaglutid hos mennesker med skizofreni og prædiabetes

Forskningsprojektet er et klinisk studie, der undersøger effekten af behandling med lægemidlet semaglutid sammenlignet med placebo blandt personer med skizofreni og prædiabetes. Studiet kigger specifikt på lægemidlets eventuelle effekt på psykotiske symptomer og livskvalitet.

Projektet udføres af læge og præ-ph.d. Nicolai Gundtoft Uhrenholt fra Forskningsenheden Psykiatrien Vest i samarbejde med Endokrinologisk Afdeling på OUH og Børne- og Ungdomspsykiatrien i Odense og er støttet med 660.000 kr.

Aktive fællesskaber

Forskningsprojektet skal undersøge, hvordan der bedst bygges bro mellem kommunale forebyggelsestilbud og motionstilbud i civilsamfundet med det mål, at flere borgere med type 2-diabetes, hjertekarsygdomme og/eller svær overvægt fortsætter med at være fysisk aktive efter endt forløb i kommunen.

Projektet er ledet af leder af Sundhedsafdelingen i Odsherred Kommune Helle Oldrup Jensen i samarbejde med Steno Diabetes Center Sjælland, Center for Aktiv Sundhed og Det Sektorfri Forebyggelseslaboratorium. Projektet er støttet med 810.000 kr.

Nytter optimeret rehabilitering før og efter benamputationer noget?

Midlerne skal bruges til et lektorat, som skal stå for at opbygge og drive forskningsindsatsen omkring den diabetiske fod – blandt andet i den nyoprettede Regional Vidensenhed for Rehabilitering og palliation i forbindelse med Sår og Amputationer (VIRSA). Forskningsindsatsen omfatter følgeforskning, klinisk forskning og oprettelse af regional amputationsdatabase.

Ansøger er postdoc Ulla Riis Madsen fra Ortopædkirurgisk Afdeling på Holbæk Sygehus og bliver støttet med 1.176.000 mio. kr.

Effekten af klinisk farmakologisk gennemgang på behandlingen af psykiatriske patienter med diabetes

Forskningsstudiet skal undersøge, om et klinisk farmakologisk tilsyn i forbindelse med den planlagte konsultation i Fusionsklinikken (behandlingstilbud for mennesker med samtidig psykisk sygdom og diabetes) kan have en positiv effekt på patienternes medicinske risikoprofil ved at nedbringe brugen af irrationel polyfarmaci, reducere antallet af bivirkninger og reducere antallet af potentielle lægemiddelinteraktioner.

Projektet bliver ledet af uddannelsesansvarlig overlæge og centerchef Christina Augusta Buchholt Reenstrøm fra Steno Diabetes Center Sjælland i samarbejde med Psykiatrien Vest og Klinisk Farmakologisk Enhed på Sjællands Universitetshospital, Roskilde. Projektet støttes med 908.500 kr.

Undersøgelse af stillesiddende adfærd hos patienter med diabetes og apopleksi

Forskningsprojektet skal undersøge, hvordan patienter med apopleksi og diabetes beskriver deres stillesiddende adfærd samt evaluering af en individuel og skræddersyet adfærdsmæssig 12-ugers intervention, der skal reducere stillesiddende adfærd hos patientgruppen. Målet er at forbedre glukoseregulering, helbredsrelateret livskvalitet, tro på egne evner og øge fysisk aktivitet.

Projektet bliver ledet af specialeansvarlig overlæge Troels Wienecke fra Neurovaskulært Center på Sjællands Universitetshospital, Roskilde og er blevet støttet med 480.000 kr.

Fakta for forskningspuljen 2021

Forskningsmidlerne er blevet vurderet af et bedømmelsesudvalg bestående af 5 repræsentanter fra SDCS’ forskningsråd, der tilsammen dækker forskellige sundhedsfaglige interesser og baggrunde. Inklusiv i bedømmelsesudvalget har også været en patientrepræsentant fra rådets patientfølgegruppe.

Næste forskningspulje bliver slået op i december 2021 med frist januar 2022.

Læs mere om forskningspuljen her

Kontakt

Hvis du vil vide mere om forskningsprojekterne eller forskningspuljen, kan du kontakte forskningskonsulent Sara Fokdal Lehn, safp@regionsjaelland.dk.